תנאי שימוש- Terms and Conditions

מ.ר יהלומים בע”מ (בן וגיא תכשיטים) ח.פ 513426882

אנא קראו בעיון הודעה זו לפני השימוש באתר. הודעה זו מסדירה את שימושכם באתר זה ובכל התכנים המופיעים בו.

כללי

אתר אינטרנט זה (לא כולל אתרים המקושרים אליו) נמצא תחת פיקוח ובקרה של:

חברת בן וגיא תכשיטים, ישראל ומופעל על ידי חברת מ.ר יהלומים בע”מ ח.פ חברה- 513426882.

כתובת רשומה: ז’בוטינסקי 3 רמת גן, בניין יהלום בבורסת היהלומים הישראלית.

(תצוין להלן כ”מ.ר יהלומים בע”מ” (בן וגיא תכשיטים)

לאתר זה ניתן להיכנס ממדינות אחרות ברחבי העולם. בכל מקום כזה קיימים חוקים היכולים להיות שונים מחוקיה של מדינת ישראל. כניסה לאתר זה מציינת שגם אתם וגם אנו מסכימים לכך שעל כל העניינים הנובעים משימוש בתכני אתר זה או הקשורים לשימוש כזה חלים חוקיה של מדינת ישראל, אלא אם כן אנו מציינים במפורש שעל פרטים מסוימים באתר זה חלים חוקיה של מדינה אחרת הם. אתם גם מסכימים שאם לא ציינו אחרת, לבתי המשפט של מדינת ישראל יש סמכות שיפוט לא-ייחודית בנוגע לעניינים שכאלה.

יישום ואתר

אתר זה תוכנן עבור אנשים הנמצאים בתחומי מדינת ישראל, לתיירים המגיעים לתחומי מדינת ישראל וכל מידע הנוגע למוצרים, לשירותים ולקידום מכירות מתייחס למדינה זו בלבד.

לא ניתנת בזאת הבטחה או ערבות כלשהי שהחומרים הכלולים באתר מתאימים למקום אחר, זמינים במקום אחר או רלוונטיים למקום אחר.

על אנשים הנמצאים במדינות אחרות לפנות לאתר האינטרנט של בן וגיא תכשיטים, בכתובת www.bgjewelers.com

זכויות יוצרים

© 2014 כל זכויות היוצרים שמורות למ.ר יהלומים בע”מ- בן וגיא תכשיטים. Copyright © 2014 M.R Diamonds LTD- Ben&Guy Jewelers.com 

כל זכויות היוצרים וזכויות אחרות לקניין רוחני בכל הטקסטים, התמונות, השמע, התוכנות וכל החומרים האחרים המופיעים באתר זה הינם קניינה של מ.ר יהלומים בע”מ (בן וגיא תכשיטים) והחברות המסונפות לה (בן וגיא תכשיטים), או שהם כלולים באתר ברשות הבעלים הרלוונטיים ובהסכמתם. כל התייחסות לגורמים מסונפים או לחברות מסונפות כוללת את בן וגיא תכשיטים.

לכן, לא ניתנת לכם הרשות לעיין באתר זה ולשכפל חלקים ממנו באמצעות הדפסה, הורדת קבצים לדיסק הקשיח, אם כי ניתנת אפשרות לשיתף אנשים אחרים, אך בכל מקרה, אך ורק שלא למטרות מסחריות, אלא לשם השגת מידע ולמטרות אישיות בלבד, ובתנאי שההודעה בעניין זכויות היוצרים המופיעה לעיל תופיע בכל שכפול שכזה. אין למכור שכפול שכזה או כל חלק מהאתר ואין להפיצם למטרות מסחריות, וכן אין לשנותם או לשלבם בשום עבודה אחרת, פרסום אחר או אתר אחר, בין אם באמצעות תדפיס ובין אם באמצעות פורמט אלקטרוני, כולל פרסום באתר אחר. לא מוענקים בזאת כל רישיון אחר או זכות אחרת.

סימנים מסחריים

כל הסימנים המסחריים המופיעים באתר זה הינם רכושה של מ.ר יהלומים בע”מ (בן וגיא תכשיטים) והגורמים המסונפים לה או שנעשה בהם שימוש ברשות. חל איסור חמור על שימוש בכל סימן מסחרי המופיע באתר זה ללא אישור.

זמינות מוצרים

כל התייחסות למוצרים או לשירותים כלשהם המופיעה באתר אינה משמשת כהצעה לממכר או להספקה של מוצרים או שירותים אלה, ואין בכך לרמוז שהמוצרים או השירותים זמינים בכל מדינה, או ששמות המוצרים או השירותים, תיאוריהם, או המפרטים שלהם יהיו זהים למופיע באתר. עצות ספציפיות בנוגע לזמינות מוצרים או שירותים מסוימים או בנוגע להתאמתם יש לקבל מחברה מ.ר יהלומים בע”מ (בן וגיא תכשיטים) ישראל בלבד.

הגשת הצעות

על פי מדיניותה של מ.ר יהלומים בע”מ (בן וגיא תכשיטים) אין החברה מקבלת ללא הזמנה הצעות לשיפור מוצרים, רעיונות למוצרים חדשים או רעיונות שיווקיים מגורמים שמחוץ לחברה. החברה תתייחס לכל הצעה שלא הוזמנה או למידע שיישלח אלינו, כולל מתכונים, כאל חומר לא-קנייני ובלתי-מסווג והם ייעשו לקניינה של מ.ר יהלומים בע”מ (בן וגיא תכשיטים) ללא פיצוי, לשימושנו הבלעדי על פי שיקול דעתנו וללא הגבלה כלשהי.

תוכן

המידע המופיע באתר זה נכלל בו מתוך כוונות טובות ובתום לב, אך הוא נועד לספק מידע כללי בלבד. אין להסתמך על מידע זה לשם מטרות ספציפיות ולא ניתנת בזאת הבטחה או ערבות כלשהי לכך שהוא מדויק או מקיף. אין חברתנו (מ.ר יהלומים בע”מ (בן וגיא תכשיטים) או בעלי התפקידים שלה, עובדיה אחראים לכל הפסד, נזק או הוצאה הנובעים מכניסה לאתר או משימוש בו או בכל אתר המקושר אליו כולל, ללא הגבלה, כל הפסד רווחים הנובע מכך באופן ישיר, משני או עקיף.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים ותיקונים למופיע באתר זה בכל זמן שייראה לנו מתאים וללא הודעה.

 

אתרים מקושרים

בנקודות שונות ברחבי האתר אפשר ויוצעו לכם קישורים אוטומטיים לאתרי אינטרנט אחרים הרלוונטיים להיבטים מסוימים של אתר זה. אין בכך לרמוז שמ.ר יהלומים בע”מ (בן וגיא תכשיטים) קשורה או שותפה בהכרח לאותם אתרים אחרים או לבעליהם. בעוד בכוונתה של מ.ר יהלומים בע”מ (בן וגיא תכשיטים) שתמצאו עניין באתרים אחרים אלה, אין קבוצת מ.ר יהלומים בע”מ (בן וגיא תכשיטים) או בעלי התפקידים שלה, עובדיה או סוכניה אחראים בכל אופן לאתרים אחרים אלה או לכל מידע המופיע בהם, ומ.ר יהלומים בע”מ (בן וגיא תכשיטים) לא אמתה או אישרה מידע זה. אם גיליתם שנכנסתם לאתר אחר, ניתן לחזור לאתר זה באמצעות הקשה על החץ.